آزمون مکالمه (Speaking)

سیستم ارزشیابی کیفی مرکز آموزش های مجازی زبانسرا به گونه ای طراحی شده است که زبان آموز در طول ترم با شرکت مؤثر در کلاس توانایی کسب ۳۰ نمره در مهارت های گفتاری و شنیداری را دارد.

برای احتساب نمره شفاهی، زبان آموز ملزم به شرکت در ۷۰٪ جلسه ها، یعنی هفت جلسه در طول ترم، می باشد. در غیر این صورت جهت کسب ۳۰ نمره فعالیت های شفاهی و شنیداری، زبان آموز ملزم به شركت در آزمون شفاهي پاياني مي باشد.

شایان ذکر است بنا به تشخیص استاد و در صورت عدم اطمینان از مهارت گفتاري زبان آموز (speaking) خود در انتهاي ترم مي تواند نام وي را در ليست زبان آموزاني كه ملزم به گذراندن آموز speaking پاياني مي باشند قرار دهد.
همچنین زبان آموز آزاد است بنا به درخواست خود بمنظور كسب نمره بالاتر در آزمون شفاهي پايان ترم مجدداً شركت نمايد.