تقویم آموزشی

ترم بهار سال ۱۳۹۸

ترم شروع ثبت نام پایان ثبت نام شروع ترم پایان ترم
بهار ۱
جمعه
1397/12/10
جمعه
1398/01/20
شنبه
1398/01/17
دوشنبه
1398/02/22
بهار ۲
جمعه
1398/02/06
جمعه
1398/02/31
شنبه
1398/02/28
دوشنبه
1398/04/04

ترم تابستان سال ۱۳۹۸

ترم شروع ثبت نام پایان ثبت نام شروع ترم پایان ترم
تابستان ۱
جمعه
1398/03/14
پنجشنبه
1397/04/13
دوشنبه
1398/04/10
یکشنبه
1398/05/13
تابستان ۲
جمعه
1398/04/28
سه شنبه
1398/05/22
شنبه
1398/05/19
سه شنبه
1398/06/26

ترم پاییز سال ۱۳۹۸

ترم شروع ثبت نام پایان ثبت نام شروع ترم پایان ترم
پاییز ۱
جمعه
1398/06/08
سه شنبه
1398/07/09
شنبه
1398/07/06
سه شنبه
1398/08/14
پاییز ۲
حمعه
1398/07/26
پنجشنبه
1398/08/23
دوشنبه
1398/08/20
سه شنبه
1398/09/26

ترم زمستان سال ۱۳۹۸

ترم شروع ثبت نام پایان ثبت نام شروع ترم پایان ترم
زمستان ۱
جمعه
1398/09/08
شنبه
1398/10/07
چهارشنبه
1398/10/04
سه شنبه
1398/11/08
زمستان ۲
حمعه
1397/10/20
پنجشنبه
1398/11/19
چهارشنبه
1398/11/16
پنجشنبه
1398/12/22