مرکز آموزش مجازی زبانسرا

از سال 1390 با همت عبدالله نجارباشی به سمت مدیر عامل ، به عنوان بازوی آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا بوشهر شروع به فعالیت نموده و هم اکنون توانسته است با توسعه کیفی و کمی فعالیتهای خود نقشی سازنده در جهت افزایش دانش زبان های خارجه کشور ایفا نماید.